14.02.2020
Baufortschritt der Kindertagesstätte in Heringsdorf/
Postęp budowy centrum opieki dziennej w Heringsdorfie


17.12.2019
Deutsch-Polnisches Weihnachtstreffen / Niemiecko-polskie spotkanie świąteczne

 

Heute trafen sich etwa 40 deutsche und polnische Kinder und Pädagogen aus den drei Partner-Kindertagesstätten in der Galerie MS44 in Swinemünde zu einem gemeinsamen Weihnachtstreffen. Die Kinder schmückten gemeinsam einen Weihnachtsbaum und brachten ihre Wünsche an den Weihnachtsmann an der Schaufensterscheibe der Galerie an. Einer der Höhepunkte war die eigene Herstellung von Süßigkeiten. Das Treffen fand erneut statt, um die Kooperation der Kindertagesstätten zu festigen und Barrieren gegenüber dem jeweils anderen Land abzubauen. Die Teilnehmer lernten unterhaltsam weihnachtliche Begriffe auf Deutsch und Polnisch kennen und tauschten sich über die Unterschiede des Weihnachtsfestes in Deutschland und Polen aus. Hier gibt es einen kurzen Filmbeitrag. 

 

Dzisiaj około 40 niemieckich i polskich dzieci i nauczycieli z trzech partnerskich ośrodków opieki dziennej spotkało się w galerii MS44 w Świnoujściu na spotkaniu świątecznym. Dzieci wspólnie ozdobiły choinkę i złożyły życzenia Mikołajowi w oknie galerii. Jedną z głównych atrakcji była własna produkcja słodyczy. Spotkanie odbyło się ponownie w celu zacieśnienia współpracy między ośrodkami opieki dziennej i usunięcia barier dla drugiego kraju. Uczestnicy w zabawny sposób poznali warunki Bożego Narodzenia w języku niemieckim i polskim oraz wymienili poglądy na temat różnic między świętami Bożego Narodzenia w Niemczech i Polsce. Jest tutaj krótki film.


22.10.2019
Gemeinsames Herbstfest für deutsche und polnische Kinder und Pädagogen / Wspólny jesienny festiwal dla niemieckich i polskich dzieci i nauczycieli

 

Heute haben etwa 50 deutsche und polnische Kinder und Pädagogen in Zinnowitz ein gemeinsames Herbstfest gefeiert. Neben Spiel und Spaß stand auch der Abbau von Barrieren gegenüber dem jeweils anderen Land im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernten spielerisch herbstliches Vokabular auf Deutsch und Polnisch kennen und beschäftigten sich zweisprachig mit den Sehenswürdigkeiten der Insel Usedom.

 

Dziś około 50 niemieckich i polskich dzieci i nauczycieli w Zinnowitz obchodziło wspólny jesienny festiwal. Oprócz zabawy i gier skupiono się na zmniejszeniu barier dla drugiego kraju. Uczestnicy nauczyli się żartobliwie jesiennego słownictwa w języku niemieckim i polskim oraz pracowali w dwóch językach z widokami wyspy Uznam.


21.09.2019
Fortbildung und Kennenlernen für deutsche und polnische Pädagogen / 
Szkolenie i poznanie się nawzajem dla niemieckich i polskich nauczycieli

 

Heute haben sich etwa 30 deutsche und polnische Pädagogen zu einer gemeinsamen Fortbildung zum Thema "Immersion in der Kita" im Seebad Ahlbeck getroffen. Als Referentin konnte Dr. Anna Mroz von der Universität Greifswald gewonnen werden. 

 

Dziś około 30 niemieckich i polskich nauczycieli spotkało się na wspólnym szkoleniu na temat „Zanurzenia w przedszkolu” w nadmorskim kurorcie Ahlbeck. Jako mówca dr Anna Mroz z University of Greifswald.


19.09.2019
Projektpartner bereiten beim Treffen weitere Veranstaltungen vor / 
Partnerzy projektu przygotowują kolejne wydarzenia na spotkaniu

 

Heute haben sich die Projektpartner aus Zinnowitz, Heringsdorf und Swinemünde erneut getroffen, um das weitere Vorgehen im Projekt zu besprechen und sich fachlich auszutauschen. Es wurde ein gemeinsames Herbst- und ein Weihnachtsfest für Kinder vorbereitet und beschlossen, dass die Projektlaufzeit verlängert werden soll.

 

Dzisiaj partnerzy projektu z Zinnowitz, Heringsdorf i Świnoujścia spotkali się ponownie, aby omówić dalszy przebieg działań w projekcie i wymienić informacje techniczne. Przygotowano wspólną jesienno-świąteczną imprezę dla dzieci i postanowiono przedłużyć czas trwania projektu. 


03.09.2019
Bilinguale Kita in Swinemünde wurde eröffnet / 
Dwujęzyczna Kita Świnoujście została otwarta

 

Weitere Informationen / Dalsze informacje: 

http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/644/14345

 

 


02.08.2019
Ministerpräsidentin besucht Baustelle der Bilingualen Kita Heringsdorf / 
Premier odwiedza plac budowy dwujęzycznej Kity Heringsdorf

 

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern besichtigte am 02.08.2019 im Rahmen ihrer Sommertour gemeinsame mit Patrick Dahlemann (Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern) und Laura Isabelle Marisken (Bürgermeisterin der Gemeinde Heringsdorf) die Baustelle der Bilingualen Kita in Heringsdorf und informierte sich über das grenzüberschreitende Projekt.

 

Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego odwiedziła 02.08.2019 w ramach letniej trasy z Patrickiem Dahlemannem (parlamentarnym sekretarzem stanu ds. Pomorza Zachodniego) i Laurą Isabelle Marisken (burmistrzem gminy Heringsdorf) na budowie Dwujęzycznej Kity w Heringsdorfie i poinformowała się o projekcie transgranicznym.

 


19.06.2019
Baustart der Kindertagesstätte in Heringsdorf steht kurz bevor/ 
Zbliża się budowa ośrodka opieki dziennej w Heringsdorfie 

 


07.06.2019
Neubau der Kindertagesstätte in Swinemünde in finaler Phase/ 
Nowa budowa przedszkola w Świnoujściu w końcowej fazie
 


21.05.2019
Deutsche und polnische Kinder lernen sich kennen / 
Niemieckie i polskie dzieci poznają się

 

Am 21.05.2019 fand in Swinemünde ein zweisprachiges Fest für Vorschulkinder der Kindertagesstätten "Regenbogen" (Swinemünde), "Ostseeknirpse" (Heringsdorf, Volkssolidarität) und "Weltentdecker" (Zinnowitz, CJD) statt. Das Fest diente dem Kennenlernen der deutschen und polnischen Kinder und Erzieher und war das erste seiner Art im Rahmen des Projektes.

 

W dniu 21.05.2019 r. W Świnoujściu odbyła się dwujęzyczna uroczystość dla przedszkolaków przedszkoli „Tęcza” (Świnoujście), „Ostseeknirpse” (Heringsdorf, Volkssolidarität) i „Weltentdecker” (Zinnowitz, CJD). Festiwal służył poznaniu niemieckich i polskich dzieci i wychowawców i był pierwszym tego rodzaju w kontekście projektu.

 

Dalsze informacje: http://www.eswinoujscie.pl/2019/05/28/przedszkolaki-integrowaly-sie-podczas-wspolnego-swieta-sportu/


29.03.2019
Zweisprachiges Fest für Kinder am 21. Mai 2019 / Dwujęzyczne święto dla dzieci 21 maja 2019 roku

 

Am 21.05.2019 feiern mehr als 50 deutsche und polnische Kinder aus den drei Partner-Kitas ein gemeinsames Fest in Swinemünde. Geplant ist unter anderem der gemeinsame Besuch einer polnischen Sehenswürdigkeit in Swinemünde sowie ein anschließendes Sportfest mit Ponyreiten und Kutschfahrten. Ziel ist der Ausbau der Kooperation zwischen den drei Kindertagesstätten in Zinnowitz, Heringsdorf und Swinemünde.

 

21.05.2019 ponad 50 niemieckich i polskich dzieci z trzech partnerskich przedszkoli świętuje wspólny festiwal w Świnoujściu. Planowana jest między innymi wspólna wizyta polskiego wzroku w Świnoujściu i kolejny festiwal sportowy z przejażdżkami na kucykach i przejażdżkami bryczką. Celem jest rozszerzenie współpracy trzech ośrodków opieki dziennej w Zinnowitz, Heringsdorf i Świnoujściu.


04.03.2019
Treffen der pädagogischen Projektarbeitsgruppe / 
Spotkanie grupy roboczej projektu edukacyjnego

 

Heute haben sich die Projektpädagogen getroffen. Es wurden die gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen zum Aufbau und zur Erhaltung der grenzübergreifenden Kooperation für das Jahr 2019 besprochen. Außerdem gab es einen fachlichen Austausch über bilinguale Bildung und Erziehung.

 

Dzisiaj spotkali się edukatorzy projektu. Omówiono wspólne działania i wydarzenia mające na celu zbudowanie i utrzymanie współpracy transgranicznej na rok 2019. Odbyła się również profesjonalna wymiana na temat edukacji dwujęzycznej.


04.02.2019
Treffen der Projektpartner / Spotkanie partnerów projektu

 

Heute haben sich die Projektbeteiligten getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Geplant wurde auch ein Kennenlernen von deutschen und polnischen Pädagogen der drei Partner-Kitas sowie eine gemeinsame Fortbildung.

 

Dziś uczestnicy projektu spotkali się, aby omówić dalsze działania. Zaplanowano także zapoznanie się z niemieckimi i polskimi edukatorami trzech partnerskich ośrodków opieki dziennej oraz wspólne kształcenie.


24.01.2019
Baufortschritt in Swinemünde / 
Postęp budowy w Świnoujściu


02.01.2019
Baufortschritt in Swinemünde / 
Postęp budowy w Świnoujściu


06.12.2018
Fördervertrag offiziell geschlossen / Umowa o dofinansowanie oficjalnie zamknięta

 

Nun ist es offiziell. Heute wurde der Fördervertrag geschlossen. Das Gesamtprojekt wird mit 3,3 Mio. Euro durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

 

Teraz jest oficjalny. Dziś umowa o dofinansowanie została zamknięta. Cały projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 3,3 mln euro.


22.08.2018
Baufortschritt in Swinemünde / 
Postęp budowy w Świnoujściu


09.05.2018
Projektvorstellung für Eltern / Prezentacja projektu dla rodziców


16.03.2018
Treffen der pädagogischen Fachgruppe / Spotkanie sekcji edukacyjnej


24.01.2018
Treffen der Projektsteuerung
sgruppe/ Spotkanie grupy kontrolnej projektu


01.11.2017 - Projektbeginn / początek projekt